Aplikacja See More

See More to darmowa aplikacja moblina dla użytkowników iOS i Androida. Autorski program Willson Media powstał do skanowania kodów QR umieszczonych w książkach Neli Małej Reporterki.

 Dzięki See More dzieci mają dostęp do niepublikowanych wcześniej materiałów wideo, zawierających ciekawostki z książek. Dodatkowo, aplikacja pozwala obejrzeć w jednym miejscu wszystkie posty Neli z jej kanałów w social mediach oraz wskazuje odnośniki do profili na Instagramie i Facebookowym fanpage. Aplikacja daje również możliwość obejrzenia wybranych programów Neli oraz odsłuchania podcastów z audycji w Radiu Dla Ciebie.

Kody QR ukryte są w 13 książkach Neli Małej reporterki:

pobranych aplikacji

miesięcznych uruchomień

 Aby odczytać kody na swoim urządzaniu musisz mieć dostęp do internetu.

Aby odtworzyć kody QR musisz mieć zainstalowanego YouTube w swoim urządzeniu.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników korzystających z formularza w aplikacji See More (zwanego dalej „Formularzem”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Samuel Willson Productions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, AL. Solidarności 95/99 lok. 39, 00-144 Warszawa, wpisana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000479153, Regon 146899823, NIP 5252566347 (zwana dalej „Organizator”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Formularza (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z Formularza lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ Organizatora Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Formularza jest spółka Samuel Willson Productions Sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie, AL. Solidarności 95/99 lok. 39, 00-144 Warszawa, wpisana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000479153, Regon 146899823, NIP 5252566347. Organizator przetwarza dane osobowe w zgodzie zobowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Organizator zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z aplikacji See More w sposób anonimowy, jednak w celu skorzystania z Formularza lub wyrażenia chęci otrzymywania informacji promocyjnych, czy informacji o nowościach, spotkaniach oraz innych atrakcjach dla dzieci wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie treści promocyjnych (w przypadku chęci otrzymywania informacji promocyjnych, czy informacji o nowościach, spotkaniach oraz innych atrakcjach dla dzieci).Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z Formularza, korzystania z niektórych usług, otrzymywania newslettera itp. W trakcie rejestracji Organizator poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.W celu skorzystania z Formularza Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych, (lub danych dziecka, jeżeli rodzic lub opiekun prawny przesyła pracę dziecka):– Imienia lub imienia dziecka,– wiek lub wiek dziecka,– Adresu e-mail,– Daty urodzin (lub daty urodzin dziecka) w przypadku chęci otrzymywania mailem promocji z okazji urodzin,– Kraj,– Województwo,– Dodatkowych informacji, nie będących danymi osobowymi, jak na przykład: czy brałeś już udział w spotkaniu autorskim? – Dodaniu pliku ze zdjęciem pracy.Dodatkowo, Organizator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z aplikacją See More, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki. oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:– dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,– prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,– informowania o treściach i usługach Serwisu oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z Serwisem,– udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej,– prowadzenia marketingu bezpośredniego,– wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi realizowanych projektów podróżniczych, w tym projektu Nela Mała Reporterka, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej,– odpowiedzi na reklamacje i skargi,– zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,– zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Serwisie,– zarządzania systemami teleinformatycznymi,– dochodzenie roszczeń.W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług Serwisu, przekazywania informacji na temat innych usług Serwisu, a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam Organizator oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Organizatora. W interesie Organizatora jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. UDOSTĘPNIANIE DANYCH Organizator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których Organizator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Organizatora (np. wysłanie nagrody). Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Organizator w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach Organizator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach Organizatora robotom internetowym, Organizator stosuje mechanizm Googlere CAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Organizator może ujawnić Google Inc.adres IP komputera Użytkownika. Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Organizator zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami Organizatora umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno –amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych. Organizator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w ramach Serwisów.

1. Prawo dostępu do danych osobowych:

2. Na wniosek Użytkownika Organizator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał Organizatorowi poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

3. Prawo do sprostowania danych osobowych:

4. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Organizatora ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.

5. Prawo do usunięcia danych osobowych:

6. W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Organizatora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Organizatora).

7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

8. Użytkownik może żądać od Organizatora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Organizator nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.

9. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:

10. W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.11. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Organizatora jego danych osobowych, kiedy: 

1. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,

2. Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
3. Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.
4. Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iod(at)willson-media.com OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Organizator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Organizatora roszczeń w stosunku do Użytkowników.POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE W Serwisach mogą być stosowane mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem. Organizator informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z Organizatorem, w celu wyświetlania reklam w Serwisach mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”. Organizator korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.Serwisy wykorzystują także usługę stron trzecich, dzięki której Organizator uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, np.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ lub http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików„cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików„cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików„cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Biura Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc(at)willson-media.com WYKORZYSTANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH Marketing prowadzony w ramach Serwisu internetowego pozwala nam oferować nasze usługi za darmo. Organizator jak i inni reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies”w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” Organizator oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisów reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w serwisach oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisach. Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają nam zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach naszych Serwisów mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Przykładowo Użytkownik często odwiedzający strony związane z motoryzacją może zobaczyć na naszych Serwisach reklamy samochodów.Dane o aktywności Użytkowników na naszych Serwisach mogą być także udostępniane naszym partnerom marketingowym. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Serwisach Organizator. Serwisy wykorzystują także formę marketingu internetowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”. Umożliwia to naszym partnerom wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Serwisami Organizator.Przykładowo Użytkownik który na stronie ze sprzętem RTV nie dokończył zakupu komputera, korzystając z Serwisów może zobaczyć reklamę pochodzącą z tej strony prezentującą produkty, które Użytkownik przeglądał.Marketing behawioralny prowadzony w ramach Serwisów nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Serwisach z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Serwisach, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Więcej informacji na temat tego w jaki sposób Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec marketingu behawioralnego dostępnych jest na stronach internetowych wskazanych wyżej Partnerów Organizatora. LOGI DOSTĘPOWE W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Organizator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi Konto Organizator, a w przypadku osób niezalogowanych, do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.USUWANIE APLIKACJI Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH Użytkownik, który decyduje się na zainstalowanie na swoim urządzeniu aplikacji mobilnej(także widgetu i innych rozszerzeń funkcjonalnych), której producentem jest Organizator lub jego partner, jest informowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie funkcjonowania danej aplikacji. Instalacja dokonywana jest za zgodą Użytkownika.Użytkownik aplikacji może w każdym momencie zrezygnować z jej używania i dokonać deinstalacji. Instalacja i deinstalacja aplikacji, której właścicielem jest Organizator lub jego partner odbywa się w sposób standardowy (natywny) dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji aplikacji z urządzenia końcowego, Użytkownik powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, z którym działa jego urządzenia mobilne.ODSYŁACZE DO INNYCH STRON Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Organizator. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Organizator zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” pozakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI Usługi Organizatora oferowane w ramach Serwisów skierowane są do osób które ukończyły 18 lat oraz opiekunów prawnych dzieci biorących udział w konkursach lub korzystających z Formularza za pośrednictwem serwisu. Organizator nie zbiera danych osobowych dzieci (osób poniżej 18 roku życia), czyli takich danych za pomocą których można zidentyfikować osobę poniżej 18 roku życia. W Formularzach dla dzieci rodzic wprowadza jedynie imię dziecka (bez nazwiska) i wiek (ewentualnie datę urodzenia), województwo.W przypadku adresów e-mail, czy adresów potrzebnych do wysłania nagrody – rodzic lub opiekun prawny podaje swoje dane do wysyłki, jako osoby uprawnionej do odbioru nagrody. Rodzic, czy opiekun prawny nie jest proszony o podawanie jakichkolwiek danych osobowych dzieci. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Organizatora należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod(at)willson-media.com, lub pisemnie na adres: Samuel Willson Productions Sp. z o.o. Al. Solidarności 95/99 lok.39, 00-144 Warszawa. Kontakt z inspektorem danych osobowych Organizatora jest możliwy pod adresem DPO(at)willson-media.com W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Organizatora lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ZARZĄDZANIE ZGODAMI: Jeśli chcesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć możesz zrobić to przez kliknięcie w link otrzymany drogą elektroniczną wraz z pierwszą rejestracją w Serwisie, który przychodzi na wskazany przez Użytkownika mail. Jeżeli Użytkownik nie może odnaleźć takiego maila, może wystosować zgłoszenie na adres email: iod(at)willson-media.com

 App See More – dlaczego warto?

Edukacja

Dzięki ciekawostkom przyrodniczo-geograficznym dostępnym poprzez aplikację, dzieci uczą się nowych informacji oraz budują własną ciekawość świata

Przygoda

Kody QR ukryte w książkach, niezwykłe zdjęcia oraz historie o tajemnicach świata wyzwalają w dzieciach ducha odkrywcy

Rozrywka

 Aplikacja daje podgląd do postów Neli z Instagrama oraz Facebookowego fanpage. Dziecko może również oglądać wybrane odcinki programów Neli i ma dostęp do podcastów radiowych Neli z RDC

Wyobraźnia

Czytając o dalekich podróżach i oglądając zdjęcia egzotycznych zwierząt, dzieci rozwijają wyobraźnie i uczą się kreatywności

Dla kogo jest See More?

Multimedialna aplikacja See More jest dedykowana dzieciom zainteresowanym dodatkowymi informacjami na temat Neli Małej Reporterki oraz jej przygód

Share This